Til kommuner og samarbejdspartnere

Hvad kan vi i samarbejde gøre for at udbrede de etiske retningslinjer?

Udgangspunktet for udviklingen af de etiske retningslinjer er det øgede behov for at skærpe kravene til de digitale tjenester. Samtidig skal børn kunne være børn. Den ret skal de have. Vi mener ikke, at ansvaret for at undgå fx skadeligt og ikke alderssvarende indhold skal ligge hos børn eller hos deres forældre. Derfor må vi som samfund stille nogle krav for at sikre, at det ansvar ikke skubbes over på den enkelte bruger og det enkelte barn. Alle børn og unge skal kunne deltage og blive beskyttet på samme tid. Enhver digital tjeneste, der er beregnet til eller kan tilgås af børn, skal indrettes med respekt for børns rettigheder. Digitale tjenester har et ansvar for effektiv beskyttelse af alle, der anvender deres tjeneste.

De etiske retningslinjer for digitale tjenester tager udgangspunkt i børns rettigheder på digitale tjenester, og skal ses som et supplement til dansk og international ret, idet de tilføjer perspektiver, som yderligere vil sikre børns digitale deltagelse. Medierådets etiske retningslinjer for digitale tjenester tager afsæt i børns rettigheder, som er nedfældet i en række konventioner mv. som bl.a. FN’s Børnekonvention, FN’s General Comment 25 om børns rettigheder i digitale miljøer, samt Age Appropriate Design Code (AADC) og lovgivning som fx forordningen om digitale tjenester (DSA), databeskyttelsesforordningen (GDPR) og direktiv om audiovisuelle medietjenester (AVMS).

Relevant materiale

Det er først og fremmest de digitale tjenesters ansvar at være opmærksomme på børnenes rettigheder, så det er trygt og sikkert for dem at færdes online. Hvis du ønsker at læse mere om hvordan børn og unge kan begå sig online, kan du læse mere her:

Gå til 'Samvær og trivsel: Om online fællesskaber, trivsel og social interaktion.'

Gå til 'Sociale medier: Om kommunikation, profilindstillinger, aldersgrænser og reklamer.'

Gå til 'Gaming: Om børn og unges brug af computerspil og aldersmærkning af spil.'

Gå til 'Sikkerhed og privatliv: Om digitale fodspor, datasikkerhed, big data, online-rettigheder og skjult markedsføring.'

De etiske retningslinjer understøtter dermed digitale oplevelser, der beskytter børn mod risici, gennem et sikkert, alderssvarende digitalt miljø, der er udformet med respekt for barnets bedste og øvrige rettigheder. Samtidig påkræver det, at vi som samfund sætter krav til de digitale tjenesteudbydere om at indrette, løbende vurdere og tilpasse tjenesterne med udgangspunkt i barnets alder og kognitive og emotionelle udvikling. 

For at sikre at de etiske retningslinjer kommer ud at leve, er der behov for bred involvering af de aktører, der dels har en stemme i samfundet, dels er i berøring med indsatsens vigtigste interessenter – børn og unge. I Medierådets proces med udviklingen af de etiske retningslinjer har vi med stor glæde kunnet konstatere, at der allerede i dag foregår en stor indsats ift. børn og unges digitale rettigheder i kommunerne, herunder foreninger og SSP-regi og blandt børneorganisationer og statslige myndigheder. Retningslinjerne kan derfor med fordel forankres som en naturlig del af eksisterende indsatser. 

Men vi har behov for, at endnu flere støtter op i kampen om at sikre børns digitale sikkerhed, trivsel og tryghed, og bistår i udbredelsen og implementeringen af de etiske retningslinjer. Vi håber derfor på i den kommende tid at etablere flere samarbejder og sikre fortsat udvikling af nødvendigt informations- og potentielt undervisningsmateriale.

De etiske retningslinjer

Digitale tjenester skal efterleve de etiske retningslinjer, hvis de ønsker at beskytte børn bedst muligt. 

Læs mere om de etiske retningslinjer

Kontakt Medierådet for Børn og Unges sekretariat

Teamleder Johan Søbjerg Loller

Ønsker du at vide mere om de etiske retningslinjer?

jol@slks.dk 

+45 3374 5172

Forskere og eksperter siger...

 • Retningslinjerne oversætter FN’s børnekonvention til konkrete designprincipper, som digitale tjenester skal efterleve for at respektere børns rettigheder, herunder retten til privatliv. 

  Jeg håber, at retningslinjerne vil virke som rettesnor for digitale tjenester og samtidig synliggøre for alle, hvilke krav man med rette kan stille til tjenester, der har børn som brugere."

  Rikke Frank, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder

 • I den fysiske verden er de fleste bekendt med det etiske ansvar for at skærme børn imod alt fra rusmidler til vold. Samme etiske kodeks har vi endnu ikke i den digitale verden, hvor børn stadig alt for ofte støder på alt fra digital mobning, hadtale til grænseoverskridende porno og ufrivillig billeddeling. Jeg håber, at Medierådet for Børn og Unges nye etiske retningslinjer vil bidrage til at vi får en debat om hvor grænserne skal gå for hvad vores børn må møde online.

  Tobias Bornakke, Formand for Nordisk Tænketank for Tech og Demokrati

 • Behovet for beskyttelse af børn i det digitale miljø er enormt, og det haster. Medierådets nye etiske retningslinjer er en vigtig brik i den bredere samfundsmæssig forpligtelse til at sikre børns rettigheder online.

  Mie Oehlenschlager, Tech and Childhood, Medl. Af Det Etiske Råd

 • Børn og unge er særligt udsatte, også i digitale miljøer. Mens vi venter på at store tech-virksomheder tager mere ansvar for deres tjenester og at ny og eksisterende lovgivning på området bliver håndhævet, så er disse etiske retningslinjer helt centrale, fordi de kan bane vej for en bedre digital fremtid for børn og unge.

  Mikkel Flyverbom, professor på CBS, formand for regeringens Ekspertgruppe om Tech-giganter og medlem af Dataetisk Råd og Digitaliseringsrådet